← Tornar

MATEMÀTIQUES

Aprendre Matemàtiques amb el nou projecte d’edebé primària és especialment enriquidor.

El llibre de Matemàtiques està organitzat per a facilitar la comprensió i l’assimilació dels continguts matemàtics per part de l’alumnat.

Matemàtiques i entorn

Descobriment per part de l’alumne del reconeixement de patrons i models matemàtics del seu entorn, utilitzant les rutines de pensament com a eina; facilitant-ne l’assimilació i l’aplicació en altres contextos de la vida real.

Som científics

Proposta d’una investigació com a activitat motivadora per a estimular l’interès i la creativitat de l’alumne en aplicar el mètode científic per a resoldre-la.

La manipulació com a base del pensament matemàtic

Primer pas de la seqüència d’aprenentatge del nou projecte de Matemàtiques per a assegurar l’assimilació dels continguts, que es concreta en els passos següents:
- manipulació
- representació gràfica
- simbolització
- abstracció

Aprenentatge modelat

Promou la construcció del coneixement matemàtic a través de models gràfics contextualitzats, que portaran l’alumne a la generalització del contingut.

Es potencia l’aprenentatge visual i es minimitza l’aprenentatge memorístic.

Resolució de problemes

Presentació del mètode general de resolució de problemes i aplicació de diferents estratègies que permeten afrontar amb èxit la solució.

S’hi inclou l’apartat Inventa un problema.

 

Càlcul mental. Aprenentatge d’estratègies

Presentació de les estratègies de càlcul mental recorrent a l’observació, manipulació o interacció amb blocs multibase i visualització gràfica d’aquest material.

S’hi inclou l’apartat dEnginy matemàtic o STEM.

 

Material per a l’alumne

Material per al professor i l’aula

Material de l’aula:

- Regletes Cuisenaire

 - Geoplà

- Palets de colors

- Loteria formes planes

- Blocs multibase

- Fraccions

- Taula pitagòrica

- Caseta de descomposició

El teu espai personal

ALUMNE

• Llibre de l’alumne

• Diari d’aprenentatge 1r i 2n EP

• Biblioteca de recursos

 

AVALUACIÓ

• Proves per a avaluar

• Generador d’activitats

 

RECURSOS

• Adaptació curricular

• Enriquiment curricular

• Competències

• Maths Visual Dictionary

• Educació emocional

• Generador d’activitats

• Per a jugar i practicar

• Propostes de treball

• Recursos per a l’aula

 

GESTIÓ

• Guia didàctica

• Programació d’aula

• Programació didàctica/docent

veure demo

Copyright ©
grupo edebé 2018

Resolució de problemes

Presentació del mètode general de resolució de problemes i aplicació de diferents estratègies que permeten afrontar amb èxit la solució.

S’hi inclou l’apartat Inventa un problema.

 

S’hi inclou l’apartat dEnginy matemàtic o STEM.