← Tornar

Estratègies de càlcul mental

Entrena

la ment

El càlcul mental és una de les pràctiques que més beneficis aporta als alumnes. Exercitar el cervell amb exercicis de càlcul mental millora l’atenció i concentració, i permet adquirir comprensió i sentit numèric.

Una col·lecció de sis quaderns amb estratègies senzilles i fàcils d’aprendre.

– Estratègies per a les quatre operacions bàsiques (+, –, ×, :) i per al càlcul de potències.

– Una seqüència didàctica lògica i constructiva:

• Punt de partida: manipulació, activitats interactives, per visualitzar el càlcul.

• Descripció i modelatge pautat de l’estratègia.

• Propostes d’aplicació.

• Activitat lúdica per automatitzar i afermar l’estratègia.

Inclouen propostes d’activitats manipulatives i interactives en l’espai personal d’edebé.

Entrena la ment 1

Nombres fins al 99: comptar, ordenar i comparar nombres. Sèries ascendents i descendents. Sumar. Restar. Descompondre en sumes nombres menors que 10. Descompondre en unitats i desenes. El doble i la meitat. Estimar quantitats.

 

Entrena la ment 2

Nombres de dues i tres xifres. Anterior i posterior d’un nombre. Composició i descomposició. Sumar i restar 10 i 100. Sumar i restar aproximant a la desena i la centena més properes. Sumar dos nombres iguals. Doble. Multiplicar per 10 i per 100. Meitat de nombres parells. Repartir gràficament.

 

Entrena la ment 3

Sumar nombres de fins a quatre xifres sense portar-ne. Sumar desenes i centenes exactes. Estimar sumes. Sumar i restar nombres acabats en 5. Sumar i restar 11, 21, 31... Sumar i restar 101, 201, 301... Sumar i restar 9 i 99. Multiplicar per 2. Doble i triple de nombres acabats en 0 i en 5. Multiplicar per 10, per 100 i per 1000. Multiplicar per desenes, centenes i milers exactes. Dividir entre 2. Dividir entre 10 nombres acabats en 0.

 

Entrena la ment 4

Sumar i restar nombres sense portades. Sumar i restar nombres de dues xifres per descomposició. Sumar i restar desenes, centenes i milers exactes. Sumar i restar 11, 21, 31... Sumar i restar 101, 201, 301... Sumar i restar 9 i 99. Sumar 19, 29, 39... Sumar 99, 199... a nombres de tres xifres. Multiplicar per desenes, centenes i milers. Multiplicar per 2 i per 20. Multiplicar dos nombres acabats en 0. Multiplicar per 5 i 50. Multiplicar per 11 i 101. Multiplicar per 25. Multiplicar per descomposició. Dividir nombres acabats en 0 entre 10, 100 i 1000. Dividir entre 5 i 50. Dividir entre 4.

 

Entrena la ment 5

Estratègies de suma i resta. Estimar resultats de sumes i restes. Multiplicar nombres acabats en zeros. Multiplicar per 5 i per 50. Multiplicar per 9. Multiplicar per 11 i per 101. Multiplicar per 25. Dividir desenes, centenes i milers entre 10, 100 i 1000. Dividir entre 2 desenes, centenes o milers. Dividir entre 5. Dividir entre 2. Sumar i restar nombres decimals. Multiplicar i dividir nombres per 0,1; 0,2; 0,5; 0,25. Calcular la fracció d’un nombre de numerador 1. Calcular la fracció d’un nombre de numerador més gran que 1..

 

Entrena la ment 6

Estratègies de suma, resta i multiplicació de nombres naturals. Estimar sumes i restes amb decimals per arrodoniment. Multiplicar i dividir decimals per desenes, centenes i milers exactes. Estimar productes aproximant-ne els factors. Quadrat de desenes i centenes exactes. Multiplicar i dividir per 0,5; 0,1; 0,01; 0,25; 0,75... Calcular la fracció d’un nombre. Càlcul de percentatges (50 %, 25 %, 75 %, 10 %...). Multiplicar nombres per 1,1; 1,5; 1,25... Augments i disminucions percentuals.

Copyright ©
grupo edebé 2018